ข้าวโพด

ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Zea mays Linn

ชื่อสามัญ เรียกว่า ข้าวสาลี สาลี (เหนือ) คง (กระบี่) โพด (ใต้) บือเคเส่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ข้าวโพด-เอสแมททริกซ์

ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรที่นิยมปลูกกันมากอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้ เนื่องจากราคาผลผลิตของข้าวโพดที่สูง และในปัจจุบันยังสามารถนำมาใช้ผลิตเอธานอล เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมัน นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่งก็ว่าได้

ฤดูปลูก การปลูกข้าวโพด

แบ่งการปลูกเป็น 2 ช่วง

– ต้นฤดูฝน นิยมปลูกข้าวโพดกันตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงต้นเดือนมิถุนายน

– ปลายฤดูฝน นิยมปลูกข้าวโพดตั้งแต่กลางเดือนกรกฏาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม

การเตรียมดินในการปลูกข้าวโพด

เริ่ม จากการไถพรวนดินให้ดินมีความร่วนซุยเพื่อให้เหมาะแก่การปลูกข้าวโพด เพื่อให้รากของต้นข้าวโพดสามารถหยั่งรากได้ลึกหาอาหารเก่งและเพิ่มความสามารถ ในการระบายน้ำในดินไม่ให้ท่วมขัง และช่วยทำให้เมล็ดข้าวโพดสามารถงอกได้ดี โดยการไถให้ใช้ผาน 3 ติดท้ายรถแทรกเตอร์ 1 ครั้ง ตามด้วยผาน 7 อีก 1 ครั้ง

การปลูก

การปลูกมี 2 วิธี คือ

– การปลูกข้าวโพดโดยใช้เครื่องจักรในการช่วยปลูก

– การปลูกข้าวโพดโดยใช้แรงงานคน

ระยะการปลูกระหว่างแถว 80 เซนติเมตร

ระยะระหว่างหลุมประมาณ 25-30 เซนติเมตร

ปลูกลึก 4-5 เซนติเมตร

การเก็บเกี่ยวข้าวโพด

ข้าวโพดแต่ละพันธุ์มีอายุเก็บเกี่ยวไม่เท่ากัน โดยทั่วไปข้าวโพดในประเทศไทยมีอายุเก็บเกี่ยวระหว่าง 100-120 วัน ซึ่งการเก็บเกี่ยวควรเก็บเมื่อข้าวโพดแก่เต็มที่ กาบหุ้มฝักแห้ง ใบแห้งซึ่งเมล็ดควรมีความชื่นไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บเกี่ยว ซึ่งการเก็บเกี่ยวอาจทำได้ทั้งใช้แรงงานคน หรือใช้เครื่องเก็บเกี่ยว

อัตราการใช้ (เอส-แมททริกซ์) กับข้าวโพด 

1 ฝา = 15 ซี.ซี. (จำนวนครั้งที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพืช)

ข้าวโพด-smatrix

กรณีแช่เมล็ดพันธุ์หรือฉีดพ่นท่อนพันธุ์

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (แช่เมล็ดพันธุ์/ฉีดพ่นต้นพันธุ์)

ครั้งที่ 1 และ 2 (ทุกๆ 7 วัน) 

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปใช้

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 2 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 3 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 4 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 5 ใช้ 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อแนะนำ

– กรณีใช้เอส-แมททริกซ์พร้อมกันหลายสูตร สามารถใช้ในปริมาณละ 7.5 ซี.ซี.ได้ (ยกเว้นเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ใช้อัตรา 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 และเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 กับพืชต้นอ่อน หรือเพิ่งงอก

– กรณีที่พืชโตแล้ว เริ่มต้นการใช้ตามโปรแกรมด้านบน