เงาะ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L. ชื่อสามัญ …