หอมแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium cepa linn .cv group Agg …