มันสำปะหลัง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Manihot esculenta Crant …