เงาะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum L.

ชื่อสามัญ : Rambutan

 S-Matrix-Rambutan

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

สภาพพื้นที่

เป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 650 เมตร

♣ พื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง

ความลาดเอียงประมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ควรเกิน 15 เปอร์เซ็นต์

ควรปลูกเงาะใกล้แหล่งน้ำ

ลักษณะดิน

ดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำดี

หน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร

มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 5.0-7.5 (pH)

สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี

ความชื้นในอากาศสูง

แหล่งน้ำ

มีน้ำเพียงพอตลอดปี

เป็นแหล่งน้ำสะอาด ปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ที่มีพิษปนเปื้อน

ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำประมาณ 6.0-7.5 (pH)

การปลูก

การเตรียมดิน

ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ และขุดร่องระบายน้ำในแปลง

การเลือกต้นพันธุ์

ต้นพันธุ์ที่นำไปปลูกได้จากการเพาะเมล็ด การตอน การทาบกิ่ง การติดตา มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีระบบรากสมบูรณ์ รากไม่ขดหรืองอ

ระยะปลูก

ระยะระหว่างต้นประมาณ 8-10 เมตร ระหว่างแถวประมาณ 8-10 เมตร

การเตรียมหลุมปลูก

ขุดหลุมกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร

การปลูก

เตรียมดินไว้ให้เป็นหลุมเล็กๆ วางกิ่งพันธุ์ดีตรงกลางหลุม กลบดินให้สูงกว่าระดับเดิบไม่เกิน 1 นิ้ว อย่าให้สูงถึง รอยแผลที่ติดตา ใช้ไม้เป็นหลักผูกยึดกิ่งเพื่อป้องกันต้นล้ม

การดูแลรักษา

การให้น้ำ

ระยะเริ่มปลูก ให้น้ำสม่ำเสมอจนกว่าจะตั้งตัวได้ ควรให้ 7-10 วันต่อครั้ง

ฤดูแล้งควรหาวัสดุคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน

ระยะให้ผล

เมื่อใกล้ออกดอกควรให้น้ำในปริมาณที่น้อยมาก เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อน ถ้าีใบอ่อนแซม ช่อดอกมาก ควรงดให้น้ำสักระยะจนกว่าใบอ่อนที่แซมมาจะร่วงหมดจึงเริ่มให้น้ำใหม่ เพื่อให้ตาดอกเจริญต่อไปต้องให้น้ำ 1 ใน 3 ของการให้น้ำ ตามปกติและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อดอกเริ่มบานและติดผล ช่วงการเจริญเติบโตของผลควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าได้รับน้ำไม่เพียงพอผลจะเล็กและลีบ และมีเปลือกหนา ช่วงใกล้จะเก็บเกี่ยวถ้าฝนทิ้งช่วงต้องดูแลให้น้ำสม่ำเสมอ เพราะถ้าเงาะขาดน้ำแล้วเกิดมีฝนตกลงมา จะทำให้ผลแตกเสียหาย

การตัดแต่งกิ่ง

ตัดแต่งกิ่งก่อนการใส่ปุ๋ย ตัดกิ่งต่ำที่ระดับดิน กิ่งเป็นโรค กิ่งแห้งตาย กิ่งใบทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงแดด

หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วให้ตัดแต่งกิ่งโดยเร็ว ตัดก้านผลที่เหลือค้างออกให้หมด โดยตัดลึกเข้าไปอีกประมาณ 1 คืบเพื่อให้มีการแตกยอดใหม่ที่ดี

อัตราการใช้ (เอส-แมททริกซ์) กับ เงาะ

1 ฝา = 15 ซี.ซี. (จำนวนครั้งที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพืช)

Smatrix-snaturcool

กรณีแช่เมล็ดพันธุ์หรือฉีดพ่นต้นพันธุ์

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (แช่เมล็ดพันธุ์)

ครั้งที่ 1 และ 2 (ทุกๆ 7 วัน)

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปใช้

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 2 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 3 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 4 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 5 ใช้ 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อแนะนำ

– กรณีใช้เอส-แมททริกซ์พร้อมกันหลายสูตร สามารถใช้ในปริมาณสูตรละ 7.5 ซี.ซี.ได้ (ยกเว้นเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ใช้อัตรา 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 และ อส-แมททริกซ์ สูตร 5 กับพืชต้นอ่อน หรือเพิ่งงอก

– กรณีที่พืชโตแล้ว เริ่มต้นการใช้ตามโปรแกรมด้านบน