ต้นปอ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Broussonetia papyrifera (L.) L’Herit

ชื่อสามัญ : Paper mulberry

 S-Matrix-Paper-mulberry

แหล่งปลูกที่สำคัญ

ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา และยโสธร

วิธีปลูก

การปลูกปอให้ได้ผลผลิตสูงควรปลูกให้มีจำนวนต้นปอต่อไร่อยู่ ระหว่าง 53,000-60,000 ต้น/ไร่ ถ้าปลูกให้มีจำนวนต้นมากกว่านี้ผลิตผลก็ไม่เพิ่มขึ้น แต่ขนาดของลำต้นจะเล็กลง เนื่องจากการแข่งขันกันเองทำให้เสียเวลาในการเก็บเกี่ยว และแช่ฟอกทั้งอาจมีการระบาดของโรคและแมลงได้ง่าย แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าปลูกปอให้มีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดปอจะแตกกิ่ง และล้มง่ายมีปัญหาเรื่องวัชพืชมากและผลผลิตต่ำ ตามปรกติการปลูกปอนิยมปลูกอยู่ 2 วิธี คือ

1. การปลูกเป็นแถว

โดยมีการปลูกที่ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ปอ 1 ต้น/หลุม แต่การปลูกวิธีนี้ทำให้ปลูกได้ช้า เสียค่าใช้จ่ายมากอาจปลูกโดยโรยเมล็ดปอเป็นแถว เพิ่มระยะระหว่างแถวเป็น 50 เซนติเมตร สำหรับปอแก้วใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ และปอกระเจาใช้ในอัตราประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อไร่ ข้อดีของการปลูกเป็นแถว คือทำให้ดูแลรัหษาได้ง่าย นอกจากนี้ยังทำให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ลดโอกาศการระบาดของโรคและแมลงลงได้

2. การปลูกแบบหว่าน

เป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติกันมาก เพราะสามารถปลูกได้เร็ว ใช้แรงงานน้อย วิธีการนี้จะเหมาะสมสำหรับพื้นที่ที่มีวัชพืชรบกวนน้อย แต่ถ้าเกิดโรคขึ้นในแปลงปลูก โรคจะแพร่ระบาดได้เร็วกว่าการปลูกเป็นแถว สำหรับอัตราเมล็ดพันธุ์ที่แนะนำให้เกษตรกรหว่านคือ ปอแก้วใช้ในอัตรา 3 กิโลกรัม ต่อไร่ ปอกระเจาใช้ในอัตรา 0.5-1.0 กิโลกรัม ต่อไร่

การเก็บเกี่ยว

 ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่ทำให้ได้เส้นใยที่มีคุณภาพ และผลิตผลดี

 ปอแก้วและปอคิวบา ระยะที่ปอออกดอกประมาณร้อยละ 50

 ปอกระเจาควรเก็บเกี่ยวเมื่อปอติดฝักอ่อน

 ถ้าเก็บเกี่ยวปอช้า ปอจะแก่และเปลือกเหนี่ยว เก็บเกี่ยวได้ยากขึ้น เส้นใยหยาบกระด้าง และต้องใช้เวลาแช่ฟอกนานขึ้น

 ถ้าเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดผลิตผลจะลดลง และเส้นใยปอจะอ่อนคุณภาพไม่ดี มีการสูญเสียเส้นใยไปกับการแช่ฟอก เนื่องจากปอเป็นพืชที่ตอบสนองต่อช่วงแสง จึงจำเป็นจะต้องปลูกให้มีเวลาที่ปอสามารถเจริญเติบโตทางลำต้นยาวนานที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตผลสูงสุด

อัตราการใช้ (เอส-แมททริกซ์) กับ ปอ

1 ฝา = 15 ซี.ซี. (จำนวนครั้งที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพืช)

s-matrix-organic-fertilizer

กรณีแช่เมล็ดพันธุ์หรือฉีดพ่นต้นพันธุ์

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (แช่เมล็ดพันธุ์/แช่ท่อนพันธุ์/ฉีดพ่นท่อนพันธุ์)

ครั้งที่ 1 และ 2 (ทุกๆ 7 วัน)

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปใช้

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 2 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 3 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 4 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 5 ใช้ 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อแนะนำ

– กรณีใช้เอส-แมททริกซ์พร้อมกันหลายสูตร สามารถใช้ในปริมาณสูตรละ 7.5 ซี.ซี.ได้ (ยกเว้นเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ใช้อัตรา 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 และ อส-แมททริกซ์ สูตร 5 กับพืชต้นอ่อน หรือเพิ่งงอก

– กรณีที่พืชโตแล้ว เริ่มต้นการใช้ตามโปรแกรมด้านบน