กล้วยไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orchid

ชื่อสามัญ : Orchid

 SMatrix-orchid

กล้วยไม้เป็นพืชส่งออกที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย เป็นพืชที่ทำรายได้สูงและปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ตลาดส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี และอเมริกา

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

♣ ใกล้แหล่งน้ำ และน้ำมีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอตลอดฤดูปลูก

♣ การคมนาคมขนส่งสะดวก สามารถนำผลผลิตกล้วยไม้ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว

♣ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

♣ อุณหภูมิที่ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

♣ ปริมาณน้ำฝนต่อปีไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร

♣ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 50-70 เปอร์เซ็นต์

การเตรียมโรงเรือน

พื้นที่ลุ่มควรทำคันดินล้อมรอบให้สูงกว่าระดับน้ำสูงสุดในพื้นที่ โดยเฉลี่ยคันดินสูง 1.5-2.5 เมตร ฐานกว้าง 7-10 เมตร ขึ้นกับสภาพพื้นที่

โรงเรือนกล้วยไม้ต้องเหมาะสมกับชนิดของกล้วยไม้ มีการพรางแสงตามความต้องการของกล้วยไม้ และควรได้รับแสงแดดตลอดวัน

ปัญหาโรคพืช

S-Matrix-orchid

อัตราการใช้ (เอส-แมททริกซ์) กับ กล้วยไม้

1 ฝา = 15 ซี.ซี. (จำนวนครั้งที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพืช)

 S-Matrix-snatur

กรณีแช่เมล็ดพันธุ์หรือฉีดพ่นต้นพันธุ์

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (แช่เมล็ดพันธุ์/แช่ท่อนพันธุ์/ฉีดพ่นท่อนพันธุ์)

ครั้งที่ 1 และ 2 (ทุกๆ 7 วัน)

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปใช้

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 2 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 3 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 4 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 5 ใช้ 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อแนะนำ

– กรณีใช้เอส-แมททริกซ์พร้อมกันหลายสูตร สามารถใช้ในปริมาณสูตรละ 7.5 ซี.ซี.ได้ (ยกเว้นเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ใช้อัตรา 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 และ อส-แมททริกซ์ สูตร 5 กับพืชต้นอ่อน หรือเพิ่งงอก

– กรณีที่พืชโตแล้ว เริ่มต้นการใช้ตามโปรแกรมด้านบน