ฝ้าย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium hirsutum L.

ชื่อสามัญ : Cotton

 S-Matrix-Cotton

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

พื้นที่ดอน หรือพื้นที่ลุ่มไม่มีน้ำท่วมขัง

ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร

ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว ดินร่วนทราย หรือดินทราย

ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์

การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี

ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

ค่าความเป็น กรด-ด่าง ระหว่าง 5.5-6.5 (pH)

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตประมาณ 15-35 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนประมาณ 800-1,000 มิลลิเมตรต่อปี และกระจายสม่ำเสมอ

การปลูก

การเตรียมดิน

ไถด้วยผานสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 2-3 สัปดาห์ พรวนด้วยผานเจ็ด 1 ครั้ง ปรับระดับดินให้สท่ำเสมอแล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัวและไหลของวัชพืชข้ามปีออกจากแปลง

 การปลูกในพื้นที่ที่มากกว่า 25 ไร่ ควรปรับระดับพื้นให้สม่ำเสมอ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

 วิเคราะห์ดิน ถ้าดินมีค่าความเป็น กรด-ด่าง ต่ำกว่า 5.5 (pH) ให้หว่านปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ พรวนดินกลบแล้วปล่อยให้ฝนตกอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนปลูก

วิธีการปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ถ้าปลูกฝ้ายเป็นพืชแรก ควรปลูกในระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม โดยใช้ระยะระหว่างแถว 125-150 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร

ถ้าปลูกฝ้ายเป็นพืชที่สอง ควรปลูกอย่างช้าประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-กลางสิงหาคม โดยใช้ระยะระหว่างแถว 50-80 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร ใช้ไม้ปลายแหลมทำหลุมลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วหยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด กลบดินหนาประมาณ 3 เซนติเมตร ถ้าดินมีความชื้นสูง และให้หนาประมาณ 5 เซนติเมตร ถ้าดินมีความชื้นต่ำ

ฝ้ายอายุประมาณ 3 สัปดาห์ ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม และเมื่ออายุประมาณ 4 สัปดาห์ ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม ถ้าสามารถป้องกันการทำลายของโรคใบหงิกได้ดี อาจจะถอนให้แยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อฝ้ายอายุ 3 สัปดาห์

การเก็บเกี่ยว

 เก็บปุยฝ้ายครั้งแรกเมื่อฝ้ายมีอายุ 120 วัน หรือสมอฝ้ายชุดแรกแตกปุยเต็มที่ ค่อมาเก็บทุก 7-10 วัน

ควรเก็บระยะที่แดดออกหรือไม่มีน้ำค้างเกาะบนปุยฝ้าย เพื่อป้องกันปุยฝ้ายปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก

เลือกเก็บเฉพาะสมอที่แตกปุยเต็มที่และแห้งสนิท

 ใช้มือเก็บปุยฝ้ายที่ขาวสะอาด ไม่ให้มีสิ่งเจือปน เช่น เศษใบ ริ้วประดับ หรือวัชพืชติดมากับปุยฝ้าย

เก็บปุยฝ้าย แยกระหว่างปุยจากส่วนโคน กลาง และยอด โดยทั่วไปปุยฝ้ายจากส่วนกลางของลำต้นจะมีคุณภาพดีกว่าจากส่วนอื่นๆ

 ปุยฝ้ายที่เก็บได้จาดสมอที่แตกไม่มสบูรณ์ ควรแยกบรรจุถุงไว้ต่างหาก

 ให้ใช้ถุงผ้าดิบเก็บปุยฝ้าย

อัตราการใช้ (เอส-แมททริกซ์) กับ ฝ้าย

1 ฝา = 15 ซี.ซี. (จำนวนครั้งที่ใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพืช)

s-matrix-organic-fertilizer

 

กรณีแช่เมล็ดพันธุ์หรือฉีดพ่นต้นพันธุ์

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (แช่เมล็ดพันธุ์/แช่ท่อนพันธุ์/ฉีดพ่นท่อนพันธุ์)

ครั้งที่ 1 และ 2 (ทุกๆ 7 วัน)

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไปใช้

เอส-แมททริกซ์ สูตร 1 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 3 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 4 + เอส-แมททริกซ์ สูตร 5

สูตร 1 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 2 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 3 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 4 ใช้ 15 ซี.ซี. สูตร 5 ใช้ 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ข้อแนะนำ

– กรณีใช้เอส-แมททริกซ์พร้อมกันหลายสูตร สามารถใช้ในปริมาณสูตรละ 7.5 ซี.ซี.ได้ (ยกเว้นเอส-แมททริกซ์ สูตร 5 ใช้อัตรา 1 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร)

– ห้ามใช้เอส-แมททริกซ์ สูตร 2 และ อส-แมททริกซ์ สูตร 5 กับพืชต้นอ่อน หรือเพิ่งงอก

– กรณีที่พืชโตแล้ว เริ่มต้นการใช้ตามโปรแกรมด้านบน